Informace o ochraně osobních údajů.

Správce webu Milan Šurina-CourierNet, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Bezpečnost osobních údajů pro nás představuje jednu z nejvyšších priorit, a proto této oblasti věnujeme odpovídající péči. Tyto informace o ochraně osobních údajů představují splnění právních povinností dle platných právních předpisů a slouží rovněž k informování zákazníků Správce, jako subjektů osobních údajů, o konkrétních zpracovávaných osobních údajích a právech a povinnostech z toho vyplývajících, a to pro všechny zainteresované smluvní strany.

Oddíl 1.01

Vzhledem k tomu, že služeb Správce je možno využívat pouze po registraci zákazníka, rozsah údajů zpracovávaných Správcem se liší v závislosti na zvolené registraci. V případě základní registrace zákazníka se jedná o tyto kategorie osobních údajů: a) Jméno, kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu. b) Přihlašovací údaje: Přihlašovací jména a hesla. Nad rámec výše uvedených informací dále může zákazník poskytnout identifikační číslo podnikatele, daňové identifikační číslo a adresu (ulice,město, PSČ). V případě poskytnutí i těchto dalších údajů zákazníkem zpracovává Správce i tyto údaje. c) Údaje vzniklé v důsledku trvání smlouvy – nakoupené zboží a služby,bankovní spojení. V případě rozšířené registrace zákazníka nad rámec výše uvedených kategorií dle tohoto oddílu zpracovává Správce i údaj o speciálním slevovém účtu, který slouží k čerpání zpětných bonusů od Správce. Správce dále zpracovává tyto osobní údaje: e) Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem

Oddíl 1.02

Zpracování osobních údajů Správcem probíhá v odpovídajícím rozsahu, na základě těchto právních důvodů : a) nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem, stejně tak jako pro výkon práv z takového uzavřeného závazku vyplývajících, b) plnění právních povinností Správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen„OZ“), c) výkon oprávněných zájmů Správce, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádné plnění povinností Správce, d) poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro vznik závazku,zřízeného uzavíranou smlouvou dle § 1723 odst. 1 OZ Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je řádné plnění uzavřené smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, jakož i dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Oddíl 1.03

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem, v něm sjednaných lhůt k plnění a dále po dobu 5 let poté.

Oddíl 1.04

Zákazník v případě zájmu odebírání marketingových zpráv Správce musí udělit souhlas při provádění registrace, případně později v rámci svého uživatelského účtu. Marketingovými účely Správce se rozumí především nabízení zboží a služeb Správce, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, kdy k takovému kontaktování dochází buď prostřednictvím elektronické pošty, případně telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Takto udělený souhlas je poskytován zákazníkem zcela dobrovolně.

Oddíl 1.05

V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům, údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnější informace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Oddíl 1.06

Webové stránky www.couriernet.cz používají tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, jež webová stránka odesílá do prohlížeče počítače, chytrého telefonu či jiného zařízení.Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat. Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.